Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNY ROLNIK, BEZPIECZNA WIEŚ”,

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§ 2
Temat i cel
1. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników Zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych,
a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.
2. Tematem Konkursu jest zakres merytoryczny projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna
Wieś”, w ramach którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg
działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy w gospodarstwach rolnych
oraz chorób zawodowych rolników, jak również kampanie prewencyjne, m.in. „Rola rolnika,
by upadku unikał”, „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz", „Nie ryzykujesz, gdy
znasz i szanujesz”, „Rolniku, nie daj się kleszczom!”, „Kości i stawy też rolnika sprawy”,
„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.
§ 3
Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania
testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
2. Udział w Konkursie wymaga:
2
1) zarejestrowania się na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnienia formularza poprzez podanie następujących danych:
a) imienia i nazwiska;
b) numeru UNO (Unikalny Numer Osoby objętej ubezpieczeniem w KRUS - znajduje się na korespondencji wysyłanej do ubezpieczonego);
c) adresu e-mail;
d) nazwy Użytkownika;
e) hasła do logowania.
Podanie powyższych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku podania nieprawidłowych danych, test rozwiązany przez Uczestnika nie weźmie udziału w klasyfikacji.
2) zaakceptowania na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika IV Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” - treść „Klauzuli (…)” stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Po zarejestrowaniu Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji wiadomość zawierającą link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

§ 4

Zadanie konkursowe
1. Pytania z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym ustala Organizator Konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu rozwiązują test jednokrotnego wyboru, złożony z 25 pytań. Za każdą odpowiedź można uzyskać 0 lub 1 punkt.
3. Brak odpowiedzi jest uznawany za odpowiedź nieprawidłową, za którą uzyskuje się 0 punktów.
4. Osoba zarejestrowana na stronie internetowej Konkursu może wypełnić test tylko jeden raz.
5. Spośród Uczestników zostanie nagrodzonych 50 Laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów w najkrótszym czasie.

§ 5

Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa powołana jest do nadzorowania przebiegu Konkursu i wyłonienia Laureatów. Za organizację jej działalności odpowiada Przewodniczący Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji są ostateczne.
2. Komisja Konkursowa jest powoływana przez Dyrektora Biura Prewencji Centrali Kasy. Składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz co najmniej 3 członków.
3. Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem powołania, a rozwiązuje się z chwilą zatwierdzenia i ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komisji zapewnia przejrzystość jej działania, a także ogłasza wyniki Konkursu na stronie internetowej Kasy www.gov.pl/krus.
4. Protokół z końcowego posiedzenia sporządza Sekretarz Komisji, a zatwierdza Prezes Kasy.
5. Biuro Prewencji Centrali Kasy odpowiada za obsługę prac Komisji Konkursowej.

§ 6

Nagrody
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 20 listopada 2023 r. do godziny 12:00.
2. Laureaci Konkursu, wyłonieni zgodnie z zapisami w § 4 ust. 5 Regulaminu, otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.
3. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
4. W przypadku, gdy wśród 50 laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów w najkrótszym czasie, znajdzie się więcej niż jedna osoba ubezpieczona u tego samego płatnika składek, nagroda trafi jedynie do osoby uplasowanej wyżej na liście nagrodzonych; pozostałe osoby otrzymają zestaw upominków.
5. Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do dnia 6 grudnia 2023 r. każdego z Laureatów Konkursu zostanie przesłana informacja o wygranej.
6. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
7. Przekazanie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
8. Nagrody przyznane Laureatom, zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 tj. z późn. zm.), są zwolnione z podatku dochodowego.

§ 7

Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zarówno postanowień Regulaminu, jak i obowiązującego prawa, a także powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio go opublikował.
5. W sprawach spornych i wątpliwych, a także nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-19 07:20przez:
Opublikowano:2023-10-19 07:30przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:308

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.